CYMDEITHAS GWEITHWYR IEUENCTID CYMRU

ASSOCIATION OF YOUTH WORKERS CYMRU

Mae Cymdeithas Gweithwyr Ieuenctid Cymru yn gymdeithas annibynnol sy’n cydweithio gyda gweithwyr ieuenctid dros Gymru. Mae’r aelodau yn rhannu eu arbennigedd a’u gwybodaeth er lles pobl ifanc, tra’n cefnogi datblygiad proffesiynol ac ymarfer gwaith ieuenctid.

The Association of Youth Workers Cymru is an independent organisation that works collaboratively with youth workers across Wales. Members share their expertise and knowledge for the benefit of young people, whilst supporting professional development and youth work practice.

PWRPAS Y GYMDEITHAS

 • I hyrwyddo ymarfer gwaith ieuenctid yng Nghymru
 • I ddarparu corff annibynnol, unedig, democrataidd a cynrychiadol gweithwyr ieuenctid yng Nghymru
 • I ddylanwadu polisi cymdeithasol sy’n berthnasol a gwaith ieuenctid a phobl ifanc yng Nghymru
 • I ddatblygu gwybodaeth cynhwysol a rhwydwaith cyfathrebu rhwng gweithwyr ieuenctid yng Nghymru

ASSOCIATION PURPOSES

 • To promote the practice of youth work in Wales
 • To provide an independent unified, democratic and representative body for youth workers in Wales
 • To influence social policy relating to youth work and young people in Wales
 • To develop an inclusive and informative communication network between youth workers in Wales

BUDDION

 • Cael llais cydlynol iweithwyr ieuenctid  yng Nghymru
 • Gallu cyfrannu at bolisi ieuenctid
 • Rhannu a derbyn gwybodaeth berthnasol
 • Cysylltu, cydweithio a thrafod gydag aelodau
 • Rhannu ymarfer gwaith ieuenctid
 • Cyfle i fynychu digwyddiad blynyddol y gymdeithas gweithwyr ieuenctid

BENEFITS

 • Have a collective voice for youth workers in Wales
 • Be able to contribute to Youth Policy
 • 

Share and receive relevant information
 • Connect, collaborate and debate with members
 • Share youth work practice
 • An opportunity to attend the associations annual youth worker event

AELODAETH

 • Dewch yn aelod trwy gwblhau’r ffurflen gais ar lein sydd ar gael ar www.aywc.org.uk
 • Gofynnwch i gyd weithiwr ieuenctid i wirio’ch cais
 • Bydd y Gymdeithas yn cysylltu â chi i gadarnhau statws eich aelodaeth
 • Byddwch yn barod i gymryd rhan, holi, cyfrannu, cydweithio a rhannu
  eich sgiliau a’ch gwybodaeth, gyda gweithwyr ieuenctid ar draws Cymru

MEMBERSHIP

 • Become a member by completing the online AYWC application form, available at: www.aywc.org.uk
 • Ask a Youth Work practitioner to verify your application request
 • You will be contacted by the Association to confirm your membership status
 • Be prepared to get involved, question, contribute, collaborate and share your skills and
  knowledge with youth workers across Wales

Newyddion / News

 • inquiry into Education Otherwise than at School
 • AYWC-the_news
  Draft Youth Work National Occupational Standards Consultation
 • AYWC-the_news
  Rhannwch yr e-bost yma gyda'ch rhwydweithiau / Youth Work Excellence Awards 2019 – Nominations now open!
 • header-yww-en_crop
  Youth Work Bulletin - Winter 2018

Membership / Aelodaeth

Choose your membership or sponsorship level from the dropdown below and subscribe safely via PayPal.
Dewiswch eich aelodaeth neu lefel nawdd o’r rhestr isod ac yn tanysgrifio yn ddiogel trwy PayPal.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt