Rhannwch yr e-bost yma gyda’ch rhwydweithiau / Youth Work Excellence Awards 2019 – Nominations now open!

Rhannwch yr e-bost yma gyda’ch rhwydweithiau 

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019 – enwebiadau ar agor nawr!

Oeddech chi’n gwybod, mae bron i 25 mlynedd ers i’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid gael eu lansio yng Nghymru? Helpwch ni i nodi’r achlysur, a dathlu’r gorau o waith ieuenctid Cymru, trwy enwebu person neu brosiect ar gyfer y gwobrau 2019!

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid eithriadol, gweithwyr ieuenctid a’r rheini sy’n ymwneud â gwaith ieuenctid ledled Cymru. Ydych chi’n adnabod gweithiwr ieuenctid ysbrydoledig, gwirfoddolwr gwaith ieuenctid, neu brosiect gwaith ieuenctid? Beth am gydnabod eu llwyddiannau drwy eu henwebu am Wobr Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru?

Mae naw cyfle i ennill gwobr yn 2019 (chwe chategori prosiect a tri chategori unigol) a bydd pob enwebiad yn cael ei gyflwyno ar-lein – gweler y dolenni isod. Y dyddiad cau am enwebiadau yw 28 Chwefror 2019. Caiff yr holl enwebeion ar y rhestr fer eu gwahodd i fynychu’r Seremoni Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid ddydd Gwener 28 Mehefin yng Ngwesty’r Quay, Deganwy.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yn: Youthworkexcellence.awards@gov.wales

Y Categorïau

Prosiect Gwaith Ieuenctid Eithriadol  2019
Ffurflen enwebu: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-project/

Gweithiwr Ieuenctid Gwirfoddol Eithriadol 2019
ffurflen enwebu: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-volunteer/  

Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol 2019

Ffurflen enwebu: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-worker/

Dyfarniad Gwneud Gwahaniaeth 2019
Ffurflen enwebu: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-difference/

DALIER SYLW: A wnewch sicrhau eich bod wedi darllen y nodiadau cyfarwyddyd, wrth gyflwyno’ch cais Rydym yn argymell defnyddio MS Word i’ch helpu i ddrafftio eich atebion ysgrifenedig a’u cadw yn unol â’r geiriau gofynnol. Yna gallwch gopïo a gludo eich atebion i’r blychau testun yn y ffurflen.

Youth Work Excellence Awards 2019 – Nominations now open!

Did you know, it’s almost 25 years since the Youth Work Excellence Awards launched in Wales? Help us mark the occasion, and celebrate the best of Welsh Youth Work, by nominating a person or project for the 2019 awards!

The Youth Work Excellence Awards are an opportunity to recognise and celebrate outstanding youth work projects, youth workers and those involved in youth work across Wales. Do you know an inspirational youth worker, youth work volunteer, or youth work project? Why not acknowledge their achievements by nominating them for a Welsh Government Youth Work Excellence Award.?

There are nine chances to win an award in 2019 (six project categories and three individual categories) and all nominations will be submitted online – see the links below. The closing date for nominations is 28 February 2019. All shortlisted nominees will be invited to attend the Youth Work Excellence Awards Ceremony on Friday 28 June at the Quay Hotel, Deganwy.

If you have any queries contact us at: Youthworkexcellence.awards@gov.wales

The Categories

Outstanding Youth Work Project 2019
Nomination form: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-project /

Outstanding Youth Work Volunteer 2019
Nomination form: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-volunteer/   

Outstanding Youth Worker 2019
Nomination form: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-worker/

Making a Difference Award 2019
Nomination form: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YW-difference /

PLEASE NOTE: please ensure you have read the guidance notes, when submitting your application we recommend the use of MS Word to help you draft your written answers and keep them within the required word count. You can then copy and paste your answers in to the text boxes within the form.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yn: Youthworkexcellence.awards@gov.wales /
If you have any queries contact us at: Youthworkexcellence.awards@gov.wales

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt